تدریس خصوصی ریاضی 1-2-3-پیش دانشگاهی-دانشگاه

تدریس خصوصی ریاضیتدریس خصوصی ریاضی ابتدایی

تدریس خصوصی ریاضی راهنمایی

تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان

تدریس خصوصی ریاضی اول دبیرستان

تدریس خصوصی ریاضی دوم دبیرستان

تدریس خصوصی ریاضی سوم دبیرستان

تدریس خصوصی ریاضی پیش دانشگاهی

تدریس خصوصی ریاضی دانشگاه

تدریس خصوصی کنکور ریاضی

تدریس خصوصی ریاضی المپیاد

تدریس خصوصی تیزهوشان و مدارس نمونه

 

تدریس خصوصی ریاضی ابتدایی تا دکتری در تخصص ماست

مدرسان موسسه از بین هزاران مدرس در زمینه تدریس خصوصی گزینش شده اند 

کلاسهای تدریس خصوصی درس ریاضی مدارس و دانشگاه در کلیه مقاطع تحصیلی در منزل

دانش آموزودانشجوویا آموزشگاه با مدرسان آقا وخانم با تجربه ومتعهد جهت تدریس خصوصی 

 

 

تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان وپیش دانشگاهی

تدریس خصوصی اعدادونمادها ریاضی اول دبیرستان

تدریس خصوصی مجموعه ها ریاضی اول دبیرستان

تدریس خصوصی توان رسانی وریشه گیری ریاضی اول دبیرستان

تدریس خصوصی چندجمله ای ها واتحادها ریاضی اول دبیرستان

تدریس خصوصی معدلات ونسبتهای مثلثاتی ریاضی اول دبیرستان

تدریس خصوصی عبارتهای گویا و نامعادلات ریاضی اول دبیرستان

کلاس خصوصی هندسه دوم دبیرستان رشته ریاضی وفیزیک

تدریس خصوصی هندسه دوم دبیرستان رشته علوم تجربی

تدریس خصوصی آمار دوم دبیرستان رشته علوم انسانی

تدریس خصوصی اصول اقليدس، اصول گذر، الگوهاي خطاي شكل، نقايص اصول اقليدس

 تدریس خصوصی همنهشتي، پيوستگي و توازي، تدریس خصوصی هندسه خنثي،  اصل توازي،

تدریس خصوصی اثبات استقلال اصل توازي، تدریس خصوصی كشف هندسه نااقليدسي،

  تدریس خصوصی برآمدهاي فلسفي و مختصري از هندسه هاي هذلولوي و بيضوي

تدریس خصوصی هندسه تحلیلی وجبر خطی ،کلاس خصوصی بردارها ،معادلات خط و صفحه

کلاس خصوصی مقاطع مخروطی ،ماتریس و دترمینان،تدریس خصوصی دستگاه معادلات خطی

تدریس خصوصی آمار ومدلسازی دبیرستان انسانی ، اندازه گیری ومدلسازی

آموزش خصوصی جامعه و نمونه متغیرهای تصادفی دسته بندی داده ها وجداول فراوانی

تدریس خصوصی نمودارها و تحلیل داده ها ،آموزش شاخصهای مرکزی شاخصهای پراکندگی

کلاس خصوصی همبستگی و رگرسیون

تدریس خصوصی جبرواحتمال سوم ریاضی ،کلاس خصوصی استدلال ریاضی،جبر دکارتی و

رابطه ،تدریس خصوصی احتمال وپدیدهای تصادفی ، اندازه گیری شانس

تدریس خصوصی حسابان رشته ریاضی وفیزیک ،کلاس خصوصی محاسبات جبری،معادلات،نامعادلات

تدریس خصوصی تابع ومثلثات،آموزش خصوصی حد وپیوستگی توابع ومشتق و توابع

تدریس خصوصی حساب دیفرانسیل وانتگرال ،دنباله ها، حدوپیوستگی،مشتق و کاربرد آن

  

تدریس خصوصی ریاضی راهنمایی

کلاسهای تدریس خصوصی درس ریاضی راهنمائی در منزل دانش آموز و یا آموزشگاه با مدرسان

 آقا و خانم با تجربه و متعد جهت تدریس خصوصی

 

تدریس خصوصی ریاضی راهنمائی با روش منطبق با مدرسه و پیشرفته

تدریس خصوصی ریاضی راهنمائی باروش یادگیری کاملا عملی ومفید با معلمان باتجربه

  کلاسهای خصوصی مبتنی بر تفاوتهای هوشی و سبک یادگیری دانش آموزان

آموزش خصوصی ریاضی اول دوم راهنمائی

تدریس خصوصی ضرب وتقسیم عددهای توان داردوم راهنمائی

تدریس خصوصی شمارش و تبدیل مبناها دوم راهنمائی

آموزش خصوصی حل مسئله الگویابی دوم راهنمائی

کلاس خصوصی رسم وجذرو هندسه1 دوم راهنمائی

تدریس خصوصی هندسه2 و عدد گویا دوم راهنمائی

آموزش خصوصی حساب ومجموعه اعداد سوم راهنمایی

تدریس خصوصی مختصات و جبرسوم راهنمایی

تدریس خصوصی اعداد حقیقی وآمار سوم راهنمایی

کلاس خصوصی معادله های خطی سوم راهنمائی

تدریس خصوصی هندسه 1 و 2 سوم راهنمایی

    

تدریس خصوصی ریاضی دبستان

کلاسهای تدریس خصوصی درس ریاضی ابتدایی در منزل دانش آموز و یا آموزشگاه با مدرسان

 آقا و خانم با تجربه و متعد جهت تدریس خصوصی

تدریس خصوصی ریاضی  ابتدایی با روش منطبق با مدرسه و پیشرفته

تدریس خصوصی ریاضی دبستان باروش یادگیری کاملا عملی ومفید با معلمان باتجربه

  کلاسهای خصوصی مبتنی بر تفاوتهای هوشی و سبک یادگیری دانش آموزان

تدریس خصوصی اول دبستان،دوم دبستان،سو م وچهارم دبستان، پنجم دبستان،ششم دبستان

تدریس خصوصی ارقام ،جمع،تفریق،تقسیم،ضرب...کسر آموزش خصوصی عددهای اعشاری 

عددهای تقریبی وزاویه و طول ،نسبت تناسب ،درصد...

تدریس خصوصی کلیه مباحث ریاضی ابتدایی با متد نوین

   

تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاهی پیش دانشگاهی دبیرستان در تهران

 
تدریس خصوصی ریاضیات کنکور کارشناسی ارشد در تهران
تدریس خصوصی ریاضیات عمومی 1 ریاضیات عمومی 2 معادلات دیفرانسیل در تهران
تدریس خصوصی ریاضیات دبیرستان در تهران - حسابان ریاضی 1 ریاضی 2

تدریس خصوصی حساب دیفرانسیل انتگرال
تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاهی پیش دانشگاهی دبیرستان تهران
تدریس خصوصی کنکور
تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1و2 ، تدریس خصوصی ریاضیات کنکور کارشناسی ارشد

تدریس خصوصی کاردانی به کارشناسی، ریاضیات دبیرستان در تهران
تدریس خصوصی تابع متناوب
تدریس خصوصی تابع درجه 3 و نقطه عطف 
 تدریس خصوصی گراف بازه ای
تدریس خصوصی حاصل ضرب دکارتی
تدریس خصوصی تابع زوج وفرد
 تدریس خصوصی اتحادها
تدریس خصوصی بازاریابی و ماكزیمم كردن درآمد و سود

تدریس خصوصی ریاضی حسابان

تدریس خصوصی ریاضی حساب دیفرانسیل و انتگرال

تدریس خصوصی ریاضی ریاضیات گسسته

تدریس خصوصی ریاضی هندسه تحلیلی و جبر خطی

تدریس خصوصی ریاضی هندسه 1

تدریس خصوصی ریاضی هندسه 2

تدریس خصوصی  ریاضی 1

تدریس خصوصی  ریاضی 2

تدریس خصوصیتدریس خصوصی ریاضی جبر و احتمال

تدریس خصوصی  ریاضی تجربی انسانی

تدریس خصوصی ریاضیات اول دوم سوم راهنمایی

تدریس خصوصی ریاضی تقویتی و کنکور

 

تدریس خصوصی ریاضی عمومی وپایه 1/2 ومهندسی

تدریس خصوصی سری فوریه، انتگرال فوریه، و تبدیل فوریه؛

کلاس خصوصی توابع دوره ای، سریهای مثلثاتی، سریهای فوریه، فرمولهای اویلر، توابع با دوره دلخواه، توابع زوج و فرد، بسط نیم دامنه ای، انتگرال فوریه، تبدیل فوریه

 

معادلات با مشتق جزئی؛

روش جداسازی متغیرها (ضربی)، معادلات با مشتق جزیی ناهمگن، جواب دالامبر معادله موج، جریان گرمای یک بعدی، جریان گرما در میله ای نامتناهی،

تدریس خصوصی معادله موج دوبعدی،غشای مستطیلی، تدریس خصوصیلاپلاسین در مختصات قطبی، غشای مستدیر، معادله بسل، معادله لاپلاس در مختصات کروی، 

معادله لژاندر، کاربرد تبدیل لاپلاس در معادلات با مشتق جزئی،کاربرد تبدیل فوریه در معادلات با مشتق جزئی

  

تدریس خصوصی اعداد مختلط، توابع تحلیلی مختلط؛

اعداد مختلط، شکل قطبی اعداد مختلط، منحنیها و نواحی در صفحه مختلط، حد و مشتق توابع مختلط، توابع تحلیلی، معادلات کوشی ریمان، معادله لاپلاس، تابع ریشه،

 تابع گویا، توبع نمایی، توابع مثلثاتی، و هذلولی گون، لگاریتم، و توان عمومی

 

تدریس خصوصی نگاشت همدیسی؛

نگاشت، نگاشت همدیسی، تبدیلهای کسری خطی، نگاشت با سایر توابع مقدماتی

 

تدریس خصوصی انتگرال مختلط؛

انتگرال روی خط در صفحه مختلط، قضیه انتگرال کوشی، محاسبه انتگرال روی خط با انتگرالگیری نامعین، فرمول انتگرال کوشی، مشتقات یک تابع تحلیل

 

تدریس خصوصی دنباله و سریها؛

دنباله ها، سریها، اصل همگرایی کوشی در مورد سریها و دنباله ها، آزمون لایبنیتس، آزمونهای همگرایی و واگرایی سریها

 

تدریس خصوصی سری توانی، سری تیلور؛

سری توانی، نمایش توابع با سری توانی، سری تیلور، سری تیلور توابع مقدماتی، روشهای عملی بدست آوردن سری توانی، همگرایی یکنوای سری توانی،

 سری لوران، تحلیلی بودن در بینهایت، صفرها، تکینی ها

 

تدریس خصوصی انتگرال گیری به روش مانده ها؛

مانده ها، قضیه مانده، محاسبه انتگرالهای حقیقی مثلثاتی به کمک اعداد مختلط، محاسبه انتگرالهای حقیقی ناسره به کمک اعداد مختلط

ریاضی آموزش ریاضی پیش دانشگاهی کلاس خصوصی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان آموزش خصوصی ریاضی پیش دانشگاهی

  تدریس ریاضی پیش دانشگاهی ریاضی کنکور یادگیری ریاضی ریاضی مقدماتی کلاس ریاضی دیبرستان اول راهنمایی پیش دانشگاهی

 ریاضی 2 پیش/ آموزش خصوصی کتاب ریاضی اول دبیرستان تدریس ریاضی آموزش تدریس آموزش خصوصی کتاب ریاضی آموزش ریاضی

ریاضی تهران ریاضیات پیش دانشگاهی تدریس خصوصی دانشگاه تدریس خصوصی ریاضی پیش دانشگاهی سوم دبیرستان تدریس خصوصی

کتاب ریاضی دبیرستان دوم دبیرستان تدریس ریاضی دوم دبیرستان کتاب ریاضی خصوصی ریاضی تخصصی ریاضی دو تهران آموزش ریاضی

دوم دبیرستان اول دبیرستان آموزش خصوصی کتاب ریاضی اول دبیرستان